2018. március 16. – Péntek

“Az Igaz (Isten) küldött engem…” Jn 7,25

A mennyei Atya küldi angyalát, Máriához, és ugyancsak Ő küldi drága szent Fiát hozzánk végtelen szelídséggel, jósággal megváltó erővel! A mi Istenünk aktív, cselekvő Isten, hegyeket mozgat, világokat teremt!! A nagy világmindenséget szemlélve, a galaxisok milliárdjait, és az azokban lévő megszámlálhatatlan naprendszereket látva kicsinységemet átélve alázattal a földre borulok!  Nézem a nagy világot és tudom, hogy minden, de minden apró részecskékből áll, melyek még parányibb részecskékből tevődnek össze, és mindent az emberiség számára máig ki nem ismert bölcs törvények, szabályok tartanak össze, mozgatnak, bontakoztatnak ki lépésről, lépésre!! Minden összefügg, egymásból úgy bontakoznak ki a dolgok, hogy minden már az ősrobbanás tarisznyájában szépen  egymásba csomagolva benne volt!
 
Ebben a hatalmas nyüzsgésben itt vagyok én is, te is, egy marék porból született emberke, és tudom, hogy teremtő Atyámnak nem csak gondja van ránk, de terve, akarata is van velünk kapcsolatosan! Isten minden gyermeke számára álmodott egy utat, mely nem csak a menybe vezet, de mely által teremtőm áldó kezévé válhatunk létünk folyamán, folyamatosan!! Isten azt akarja, hogy ne csak hatalmas fává növekedjünk, hanem termékeny életünk magjaiból körülöttünk áldott erdő sarjadjon, az általa adott életből új élet fakadjon!  Atyánk úgy szeretet, – s ez emberi méltóságunk forrása,  – hogy önmagával egy asztalhoz ültet, társaivá tesz világunk tovább teremtésében!! 
 
Szeretettel, Csaba t. 

—–

A csodálatos kenyérszaporítást követő viták után Jézus Galileában
működött. Júdeában nem akart mutatkozni, mert a zsidók az életére
törtek. Közeledett a zsidók Sátoros-ünnepe. Miután rokonai
elzarándokoltak az ünnepre, Jézus is fölment utánuk Jeruzsálembe, de
nem nyilvánosan, hanem titokban. Amikor a templomban tanítani kezdett,
a jeruzsálemiek közül néhányan ezt kérdezték: “Nemde ő az, akit halálra
keresnek: íme, nyilvánosan beszél, és nem szólnak neki semmit. Talán
bizony már a vezetők is elismerik, hogy ő a Messiás? De róla tudjuk,
honnan való. A Messiásról pedig, ha majd eljön, senki sem tudja, honnan
való.” Erre Jézus, aki a templomban tanított, emelt hangon odaszólt:
“Ti ismertek engem, és azt is tudjátok, honnan vagyok. Én nem magamtól
jöttem. Az Igaz (Isten) küldött engem, akit ti nem ismertek. Én viszont
ismerem, mert tőle vagyok, és ő küldött engem.” Erre szerették volna
Jézust elfogni, de senki sem emelt rá kezet, mert még nem jött el az ő
órája.
Jn 7,1-2.10.25-30