2018. január 12. – Péntek

Bűnbánat szentsége

 
Jézus irgalmas, Ő megbocsátja a bűnöket! Az apostolait nem csak megtanítja arra, hogy a bűnöst nem kell elítélni, hanem hatalmat is ad nekik ahhoz, hogy a vétkét őszintén megbánó bűnöst Isten nevében feloldozzák! Gondoljunk csak arra, hogy még ma is sok zsidó, iszlám teológus szerint, az aki halálos bűnt követ el, annak meg kell halnia, ezért köveznek meg embereket Közel-keleten a mai nap is! 
 
Az irgalmas szívű Jézus vízválasztó a bűn világában vergődő emberiség életében! Ő a bűnt nem bagatelizálja el, nyíltan hirdeti, hogy a tudva és akarva elkövetett gonosz cselekedetek a testet is, a lelket is meg tudják ölni, de azt is tanítja, hogy: “Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad.” Jn 20,21
 
 
Hihetetlen ajándéka Jézus Krisztusnak, a bűnbánat szentsége! Az új esztendőt testi, lelki újjászületést adó szentgyónással kezdtem!? Isten drága ajándéka, de én döntöm el, hogy élek vele, vagy nem! Mit kell tegyél, ha szeretnél megszabadulni bűneidtől, ha Isten gyermekeinek, szabad, tiszta életét szeretnéd élni? 
 
Az egyház nagyjai öt lépcsőfokon vezetik el a bűnbánó lelkületű embert a lelki újjászületésre!
 
  1. Lelkiismeret vizsgálat, önmagunkkal való őszinte szembenézés! Mi ha vádoljuk magunkat, akkor Jézus Krisztus lesz a mi védő ügyvédünk, de ha mi magyarázkodunk és nem ítéljük el a bűnös tetteinket, akkor Isten fog elítélni minket!
  2. Bűnbánat: Tudatosítsuk magunkban, hogy a rossz, a bűn mennyi kárt, fájdalmat, betegséget okozott a mi vagy a szeretteink életében! Töltsön el őszinte bánattal amiért fájdalmat, kárt okoztam másoknak, magamnak! 
  3. Erős fogadás, hogy többet nem vétkezem. A bűn zsákutca, képes testemet, lelkemet megölni, családomnak, népemnek fájdalmat, kárt okoz és ezért úgy döntök, hogy ezentúl messziről elkerülöm még a bűn alkalmát is!
  4. Szentgyónás! Keresek egy papot és megvallom bűneimet! Alázattal, kertelés nélkül egy lelki szakemberrel megbeszélem kisebb, nagyobb vétkemet, mindazt mi nyomja a lelkemet!
  5. Elégtétel! Az Egyház nem büntetést, hanem gyógyírt ad a penitenciában, melyet el kell végezned a sikeres szentgyónás érdekében! Bántottad szüleidet, imádkozzál értük és egy csokor virággal, bocsánatkéréssel mutasd ki irántuk való szeretetedet! 
Adná a jó Isten, hogy nagy ajándékával élni tudjunk és őszinte, tiszta szívvel, szabadon, bűn nélkül, egymást szeretve, munkánkat örömmel végezve,  éljük mindennapi életünket! 
Szeretettel, Csaba t. 
——

Néhány nap múlva Jézus visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre, hogy otthon van, annyian jöttek össze, hogy még az ajtó előtti téren sem fértek el; ő pedig hirdette nekik az igét. Közben odahoztak hozzá egy bénát. Négyen vitték. Mivel a tömegtől nem fértek a közelébe, kibontották fölötte a tetőt, ahol volt, és a nyíláson át leengedték a hordágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig, látva hitüket, így szólt a bénához: „Fiam, bocsánatot nyertek bűneid.” Ült ott néhány írástudó is. Ezek így gondolkodtak szívükben: „Hogy beszélhet ez így? Káromkodik! Ki más bocsáthatja meg a bűnt, mint egyedül az Isten?”
Jézus azonnal észrevette, hogy magukban ilyeneket gondolnak, így szólt tehát hozzájuk: „Miért gondoljátok ezt szívetekben? Mi könnyebb: Azt mondani a bénának: Bűneid bocsánatot nyertek, vagy azt mondani: Kelj föl, fogd ágyadat és járj? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!” Ezzel odafordult a bénához: „Mondom neked: Kelj föl, fogd az ágyadat, és menj haza!” Az felkelt, fölvette ágyát, és mindannyiuk szeme láttára eltávozott.
Mindenki elcsodálkozott. Dicsőítették Istent, és azt mondták: „Nem láttunk még ilyet sohasem!” 

Mk 2,1-12