2018. január 6. – Vízkereszt

2018. január 6. – Szombat, Urunk megjelenése (Vízkereszt)
Önmagában a tudás semmit sem jelent! A kérdés, hogy mindazt mit tudunk, mit a Szentírásból kiolvasunk, mire használjuk fel? Lám Heródes udvari papjai tudják, hogy Betlehemben kell keresni a Megváltót, de nem indulnak el, hogy bekopogjanak a betlehemi barlangba! Szavukra Heródes katonákat is küld, de őket nem furdalja a kíváncsiság, hogy utána nézzenek mindannak, mit kiolvastak a Szentírásból!
Sajnos, a nagyvilág hittudományi főiskoláin előfordul, hogy akár Szentírás ismeretet olyanok tanítanak, kik nyíltan megvallják, hogy nem hisznek Istenben! Önmagában a tanulás, a tudás nem üdvözít! A nagy kérdés, hogy a megismert igazsággal mit kezdünk? A tudásunkból lesz élő hit, születnek a megismert igazságokból cselekedetek? A megismert igazság fényénél rá merek lépni a szeretet útjára, az irgalmassági cselekedetek örök életre vezető ösvényeire? A megszerzett tudásból lesz életet jelentő bölcsesség, házat, hazát építő élő hit, kitartó munka?
Előttünk áll ma Heródes, a maga udvari papjaival, és a napkeleti bölcsek… Az új esztendőben kinek az útján indulok el?
Szeretettel, Csaba t.
Kép: Székelyhídi kislányunk szülinapja
—————————————

Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a judeai Betlehemben, íme, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták: „Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte.” Meghallotta ezt Heródes király és megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a Messiásnak. Azok így válaszoltak: „A judeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta: Te, Betlehem, Juda földje, bizony nem vagy a legkisebb Juda nemzetségei között, mert belőled jő ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek.” Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe: „Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte!”
Ők pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a Gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a Gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincses zsákjaikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba. 

Mt 2,1-12